Groei impact-economie in Zuidoost-Drenthe

De gemeenten Emmen en Coevorden benaderden ons voor een inventarisatie van behoeften en kansen voor impactondernemers in de regio Zuidoost-Drenthe. Een nulmeting in de regio dus. Wat is de status quo, waaraan hebben impactondernemers op dit moment behoefte en waar liggen kansen die nu nog niet worden benut? We brachten het lokale impact-ecosysteem in kaart met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en kwamen tot interessante en bruikbare conclusies.

Het imago van impactondernemen kan nog wel een boost gebruiken. Er heerst nog te vaak de opvatting dat ondernemen met als hoofddoel impact lijkt op liefdadigheid of dat enkel ‘geitenwollensokkentypes’ zich hiermee bezig houden.

Imagoverbetering

Wat blijkt: het imago van impactondernemen kan nog wel een boost gebruiken. Er heerst nog te vaak de opvatting dat ondernemen met als hoofddoel impact lijkt op liefdadigheid of dat enkel ‘geitenwollensokkentypes’ zich hiermee bezig houden. Er is dus te weinig basiskennis over wat het begrip inhoudt: economisch rendabele bedrijven, die van enorme maatschappelijke meerwaarde zijn. Ze zijn onderdeel van het langzaam verschuivende paradigma naar een economie waarin bedrijven iets bijdragen aan uitdagingen als duurzaamheid, circulariteit, gelijkheid en eerlijke handel. Het gebrek aan kennis over impactondernemen onderschrijft het belang van het professionaliseren van de sector in de regio.

Netwerkverbetering

Daarnaast valt er binnen het huidige netwerk nog veel winst te behalen. Niet alleen is er een kloof tussen impactondernemers en overheidsorganen, ook de impactondernemers onderling kunnen elkaar niet goed vinden. Daarbij ontbreekt een duidelijke werkdefinitie, wat ervoor zorgt dat gemeenten en ondernemers niet op een lijn zitten.

Passende financiering

Als laatste wordt het gebrek aan financiering vaak genoemd als een factor die groei van impactondernemingen belemmert. Het gaat hierbij om het vinden van de financiering, maar ook om het vinden van partijen die ondersteuning kunnen bieden. Wat het extra moeilijk maakt, is het onvoldoende aansluiten van beleid en wetgeving op de situatie waarin veel impactondernemers zich bevinden. Ze kunnen niet voldoen aan gestelde criteria, omdat die gebaseerd zijn op de ‘reguliere’ ondernemingen.

De gemeentes hebben concrete handvatten uit het onderzoek om het Actieprogramma Impactondernemen vorm te geven en daarmee de regio ‘impactvriendelijker’ te maken.

Tijd voor actie!

Met alle uitkomsten in het achterhoofd, wilden de gemeenten direct actie ondernemen. Dit resulteert in een gezamenlijke projectaanvraag voor een ‘Actieprogramma Impactondernemen’ bij de RegioDeal Zuidoost-Drenthe. Emmen en Coevorden hebben concrete handvatten uit het onderzoek om dit actieprogramma vorm te geven en daarmee de regio ‘impactvriendelijker’ te maken. Het gestructureerd stimuleren van de impact-economie heeft nu draagvlak en kan verder worden uitgebouwd voor de lange termijn. We zijn blij hieraan te hebben bijgedragen. Met oog voor theorie en empirie, maar met een praktisch vervolg: dat is hoe je impact maakt.

Over impact-ecosystemen

Het gehele onderzoeksrapport is hier in te zien:

Impactondernemen in Zuidoost-Drenthe

Meer interesse in impact-ecosystemen en het bevorderen daarvan? Aanjagers Jan Willem en Claudia maakten vanuit Impact Noord en de Hanzehogeschool de Routekaart voor een effectief impact-ecosysteem (digitaal).